Bewonersbijeenkomst Glasisolatie 30 november 2022

Geachte mede wijkbewoner,

Als vrijwilligers/wijkbewoners organiseren wij regelmatig bewonersbijeenkomsten over de energie- en warmtetransitie.

Woensdagavond 30 november as. om 20.00 uur is er een informatiebijeenkomst voor wijkbewoners over glasisolatie. Deze bijeenkomst is een vervolg op onze drukbezochte duurzaamheidsdag in maart van dit jaar. Er waren toen veel vragen over glasisolatie, vandaar deze bijeenkomst.

Glasisolatie is bovendien een effectieve maatregel. Er is meestal relatief veel warmteverlies bij ramen en een goede glasisolatie betekent dus een directe besparing op de energierekening én het geeft meer warmtecomfort en minder geluidsbelasting.

Lees meer en/of meld u aan op: https://www.we2804.nl/acties/glasisolatie/  

Na aanmelding ontvangt u uiteraard meer informatie.

Met vriendelijke groet,
Energiecoöperatie WijkEnergie 2804
06 239 56 999
contact@we2804.nl

Nieuwsbrief Energiecoöperatie WijkEnergie 2804

Geachte mede wijkbewoner,

Met de stijgende energieprijzen is er alle reden om aandacht te besteden aan de energie- en warmtetransitie.

Ook is de nieuwe projectleider van de gemeente Gouda voor de warmtetransitie in onze wijk van start gegaan. Zoals bekend is onze wijk verkenningsblok in Gouda.

Met deze nieuwsmail informeren wij u graag over de laatste nieuwsitems.

Met vriendelijke groet,
Energiecoöperatie WijkEnergie 2804
06 239 56 999
contact@we2804.nl

Duurzaamheidsmarkt gemeente Gouda St Jan zaterdag 19 november 2022

Duurzaamheid is een onderwerp dat steeds meer aandacht krijgt van veel Gouwenaren. Daarom organiseert de gemeente Gouda op zaterdag 19 november van 10.00-16.00 uur een informatiemarkt in de St Jan. Gouwenaren kunnen terecht voor informatie over onder andere energiebesparing, hulp van energie coaches, het verduurzamen van een huis en het aanleggen van een groen dak. Er zijn verder verschillende stands van organisaties, ook van Energiecoöperatie WijkEnergie 2804.

Meer informatie volgt op: https://maakgoudaduurzaam.nl/

Informatiebijeenkomst Glasisolatie woensdag 30 november 2022 in wijkcentrum VanNoord

Woensdagavond 30 november as. is er een speciale informatiebijeenkomst voor wijkbewoners van 2804 over glasisolatie. Deze bijeenkomst is een vervolg op onze drukbezochte duurzaamheidsdag in maart van dit jaar. Er waren toen veel vragen over glasisolatie, vandaar deze bijeenkomst.

Glasisolatie is bovendien een effectieve maatregel. Er is meestal relatief veel warmteverlies bij ramen en een goede glasisolatie betekent dus een directe besparing op de energierekening én geeft meer warmtecomfort en minder geluidsbelasting.

Lees veel meer en/of meld u aan op: https://www.we2804.nl/acties/glasisolatie/

Op dinsdag 15 november as. is er een startbijeenkomst voor bewoners van de Mammoet over de komende warmtetransitie. Wat kan dit betekenen voor de wijk en de wijkbewoners? De Mammoet ligt vlakbij het kernonderzoeksgebied van de wijk. Welke vragen, zorgen en suggesties zijn er bij de bewoners? De bijeenkomst wordt georganiseerd door de energiecoöperatie WijkEnergie2804 en de bewonersgroep Mammoet.

Lees meer info en/of meld u met het formulier aan op: https://www.we2804.nl/wijkinitiatieven/mammoet/

Nieuwe projectleider gemeente voor startblok Plaswijck

De nieuwe projectleider namens de gemeente Gouda is Ruud IJtsma. Sinds augustus 2022 werkt hij als Projectleider Energietransitie Gebouwde Omgeving voor de gemeente Gouda. Inmiddels heeft hij al uitgebreid kennis gemaakt met de kerngroep van bewonersorganisatie/ energiecoöperatie WijkEnergie2804 en met enkele bewonersgroepen in de wijk. Komende tijd gaat hij verder met zijn kennismakingsronde in de wijk. Er is al sprake van een constructieve samenwerking, ook met zijn nieuwe collega Danny van der Roest. Graag stelt hij zich zelf aan u voor op …..

Lees meer op: https://www.we2804.nl/nieuws/

De warmtetransitie in de wijk: wat gaat er gebeuren(en wat niet) ….

Samen met de gemeente Gouda is er veel en goed overleg over wat er kan en moet gebeuren in de wijk en wat niet. In een gezamenlijk overleg met de projectleiders zijn afgelopen week de eerste actiepunten besproken. Deze onderzoeks- en actiepunten zijn mede tot stand gekomen op basis van vele gesprekken en overleggen, (officiële) documenten, raadsbesluiten, eerdere ervaringen, online bewonerssessies, bewonersenquêtes en buurtinitiatieven. Uitgangspunt voor ons als bewonersorganisatie / energiecoöperatie hierbij is de belangen van de wijkbewoners te behartigen. NB Zie het overzicht, belangrijk wordt bijvoorbeeld het onderzoek naar aquathermie uit de Reeuwijkse Plassen ….

Lees meer op: https://www.we2804.nl/energiecooperatie/plan-van-aanpak/

 

 

 

 

 

Aanvulling op ‘Hoeveblad Groene editie’

Hierbij alvast een aanvulling op het binnenkort te verschijnen Hoeveblad. Het komende Hoeveblad wordt een groene editie met nadruk op groene daken. De gemeente Gouda heeft nog een pot ter beschikking voor subsidie van dit soort daken. Alleen of samen met de buren.

Omdat niet iedereen Facebook heeft, ook een foto van het artikel op de pagina van RTV Gouwestad:
https://www.facebook.com/124290978151289/posts/960829671164078/?d=n

ALGEMENE LEDEN VERGADERING 2020 (ALV) – BEWONERSVERENIGING DE TWAALFHOEVEN

Beste leden,

het zal u niet ontgaan zijn dat er voor het jaar 2020 nog geen ALV geweest is. Dit had met name te maken met alle onzekerheden omtrent bij elkaar te kunnen komen in het kader van de Corona maatregelen. Maar de wereld gaat weer draaien en als bestuur pakken we nu ook de ALV op. Wel iets anders ingericht. Maar daarover in dit bericht meer.

Allereerst: de datum. Het plan is om, zolang dat binnen de dan geldende maatregelen past, 16 September om 20.00 uur te verzamelen in de omgeving van de buurttuin. We houden de ALV buiten omdat daar tot nu toe de meest ruime mogelijkheden golden voor de corona maatregelen.

Wij willen de tijd die we bij elkaar moeten zijn echter beperken. Daarom zal via de website van tevoren al verslaglegging omtrent de activiteiten in het afgelopen jaar gedaan worden. Hiertoe wordt het jaarverslag puntsgewijs op de website gepubliceerd met een begeleidende video van de secretaris.

De agenda voor het nieuwe jaar wordt op eenzelfde wijze gepubliceerd en via video van onderbouwing voorzien door de secretaris.

Feedback op zowel het verslag als de plannen voor het nieuwe jaar kan tegen die tijd gestuurd worden naar secretaris@12hoeven.nl. De secretaris zal uit de gestuurde feedback bloemlezing op de website publiceren per punt. Dit zodat punten online bediscussieerd kunnen worden voordat op 16 September evt decharge wordt verleend en nieuwe agenda punten worden aangenomen of verworpen. Daarmee is hopelijk duidelijk dat de ALV alleen nog gaat dienen voor de laatste puntjes op de i en om over zaken te stemmen. De inhoudelijke discussie vindt voor die tijd via de website plaats. Het is de bedoeling voor aanvang van de zomervakantie alle punten op de website geplaatst te hebben.

Het financieel verslag wordt op de ALV zelf toegelicht omdat we er voor gekozen hebben deze gegevens niet vrij via de website te delen. Dat hebben we afgelopen jaren ook niet gedaan. Mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen een exemplaar van het financieel jaarverslag opvragen via penningmeester@12hoeven.nl. Op de ALV zelf liggen ook enkele exemplaren ter inzage.

Wij hebben ervoor gekozen om feedback via de email te laten lopen omdat het voor ons onmogelijk is iedere openbare reactie op de website te monitoren. En de kans op spam op forums is groot.

Ook hebben wij er vooralsnog niet voor gekozen om digitaal te stemmen omdat dit wellicht voor sommige mensen een deur dicht gooit. Dus we komen gewoon bij elkaar om te stemmen al zal de vergadering er anders uitzien dan normaal.

Inschrijven voor de vergadering doen we wel vooraf en digitaal. Het precieze format daarvoor hoort u nog van ons via de Facebook pagina, website en in het Hoeveblad.

Bij dezen willen wij nogmaals de mogelijkheid te baat nemen om mensen te vragen actief te worden. We merken dat we met werkgroep A12 in staat zijn stappen te maken, dat we elkaar motiveren en dat er vaart in komt. Hetzelfde zou eigenlijk moeten voor de energietransitie. Helaas is echter op dit moment de bezetting dusdanig dun dat daar niet de aandacht aan gegeven kan worden die het verdiend. Dus mensen die actief willen worden in een werkgroep of het bestuur; meld je aan via secretaris@12hoeven.nl. Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken voor algemene vragen omtrent activiteiten en de ALV.

Namens het bestuur een hele mooie dag nog,

Peter van Gameren

Secretaris Bewonersvereniging De Twaalfhoeven

Oproep Energietransitie

Beste dames en heren in de wijk. Het is druk met grote dingen die spelen. In Nederland maar vooral in onze wijk.

Verschillende grote projecten als vergroening, energietransitie en A12 spelen maar er zijn vooralsnog weinig mensen die een actieve rol (willen) spelen.

Daarom doen wij nogmaals de oproep aan mensen om zich aan te melden de vereniging draaiende te houden.

Met name op het project ‘energietransitie’ zouden wij nog graag 1 of 2 mensen zien die zich hierin willen verdiepen en namens de vereniging het standpunt hierin willen bepalen en uitdragen.

Mocht u geïnteresseerd zijn, mailt u dan svp naar secretaris@12hoeven.nl

Met vriendelijke groet,

Bestuur Bewonersvereniging De Twaalf Hoeven

 

Vandalisme in de buurttuin

Beste ouders in de wijk,

de afgelopen dagen is er helaas weer sprake van vandalisme in de buurttuin, waarschijnlijk door jeugdige vandalen. Er zijn zaken aan het kippenhok kapot gemaakt en de kippen zijn vastgezet achter tegels. Ook in de kas is huis gehouden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij willen ouders van kinderen in de wijk het volgende vragen.

Wij willen liever geen jeugd meer zonder begeleiding in de buurttuin zien. Liever hebben we dat er een ouder of begeleider bij is. Zou u svp uw kinderen hierover willen informeren?

Wij willen de volwassenen in de wijk ook vragen als zij kinderen in de buurttuin zien, deze te vragen te vertrekken.

Mocht iemand weten wie de jeugd is die zich met deze activiteiten in laat, dan horen wij dat graag. Een melding kan gemaakt worden via secretaris@12hoeven.nl

Laten we met zijn allen proberen het harde werk dat in de buurttuin gebeurd in ere te houden.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur.

Bewonersenquête over de plannen energie- en warmtetransitie in de wijk

Beste mede wijkbewoners,

Plannen voor de energietransitie en aardgasvrij maken Gouda
De gemeente Gouda heeft al verschillende onderzoeken gepresenteerd over hoe Gouda aardgasvrij kan worden. Nederland moet namelijk in 2050 aardgasvrij zijn.

Onze wijk als ‘verkenningswijk’
Belangrijk is dat de gemeente Gouda onze wijk Plaswijck (alles met postcode 2804) heeft aangewezen als ‘verkenningsbuurt aardgasvrij’.

De burger in de wijk
We hebben gemerkt dat dit onderwerp veel vragen en reacties oproept bij ‘de’ bewoner in wijk en buurt, zowel positief als kritisch.

Meedenken nodig
Als onafhankelijke en politiek neutrale bewonersorganisatie praten wij daarom graag hierover mee. Wij hebben daarbij uiteraard uw mening nodig om de wijk- en bewonersbelangen goed te kunnen behartigen. Hoe meer draagvlak, hoe meer invloed op proces en uitkomst.

Link naar bewonersenquête
Wilt u daarom net als vorige keren weer met zeer velen onze korte enquête invullen? Dat kan via het formulier op https://www.bloemendaalplaswijck.nl/wijkzaken/energietransitie/ . Daar staat ook meer informatie.

Aquathermie uit de Reeuwijkse Plassen voor Plaswijck, Bloemendaal en Gouda Noord …. ?

Ook aanmelden voor onze online sessies
U kunt zich, in de enquête en via deze link, ook aanmelden voor onze online sessies over energietransitie in de wijk voor informatie, vragen en antwoorden.